W przypadku wystąpienia uszkodzenia którego użytkownik nie jest w stanie naprawić samodzielnie należy skontaktować się z firmą Cascade Design lub jej lokalnym dystrybutorem, który skieruje Państwa do odpowiedniego autoryzowanego punktu serwisowego oraz udzieli wszelkich niezbędnych informacji.

Uszkodzenia wynikłe z wad materiałów lub niewłaściwego wykonawstwa będą naprawione, a w przypadku braku możliwości naprawy produkt zostanie wymieniony na nowy lub zostanie wydany produkt o porównywalnych cechach i przeznaczeniu. Poniższe reklamacje będą traktowane jako nieuprawnione, a składający taką reklamację zostanie obciążony kosztami jej obsługi:

  1. Reklamacje na uszkodzenia powstałe z winy użytkownika lub osób trzecich oraz wynikłe z niewłaściwego użytkowania, zdarzeń losowych lub zużycia produktu. Uszkodzenia tak powstałe mogą (w miarę naszych możliwości i na zlecenie użytkownika) zostać naprawione odpłatnie.
  2. Reklamacje na produkty zmodyfikowane,
  3. Reklamacje na produkty w złym stanie higienicznym.

Sposób rozpatrzenia reklamacji jest w wyłącznej gestii rozpatrującego. Niniejsza gwarancja nie wyłącza i nie ogranicza innych praw przysługujących nabywcy.

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA! Uprzejmie informujemy, iż opieką w ramach obsługi gwarancyjnej, pogwarancyjnej i pozagwarancyjnej objęte są wyłącznie towary zakupione w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. Sprzedaż powinna być potwierdzona dowodem zakupu.

W razie wątpliwości czy dany sprzedawca posiada status Autoryzowanego Punktu Sprzedaży prosimy o kontakt.

Producent:

Cascade Desings
4000 1st Avenue South Seattle,
WA 98134 U.S.A.
Tel: 1-206-505-9500
consumer@cascadedesigns.com

Dystrybutor:
Paker sp. z o.o.
ul. Płocka 17 lok. 8
01-231 Warszawa
tel. 22 631 82 01
kontakt@paker.pl