Regulamin konkursu 50 lat Therm-a-Rest

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu 50 lat Therm-a-rest.
 2. Organizatorem konkursu jest „Paker” Sp. z o.o., ul. Płocka 17 lok. 8, 01-231 Warszawa, NIP 118-00-09-930, REGON: 006937618, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000189867.
 3. Fundatorem nagród Konkursu jest Organizator.
 4. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. Celem konkursu jest przeprowadzenie akcji promocyjnej (reklamowej) sklepu Paker oraz oferowanego asortymentu.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu konkursu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu promocji z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej: thermarest.pl/konkurs-50-lat-thermarest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem portalu www.paker.pl administrowanego przez Organizatora.
 8. Definicje:
 1. Regulamin konkursu – niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn., Dz. U. z 2020 r., poz. 344, ze zm.),
 2. Organizator – „Paker” Sp. z o.o., ul. Płocka 17 lok. 8, 01-231 Warszawa, NIP: 118-00-09-930, REGON: 006937618, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000189867,
 3. Uczestnik konkursu – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem §3 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
 4. Konkurs – ściśle określona w czasie możliwość zdobywania nagród przyznawanych przez Organizatora w zamian za spełnienie warunków określonych w tym Regulaminie. Organizowany konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn., Dz. U. z 2022 r., poz. 888, ze zm.).
 5. Sklep Paker – Sklep internetowy prowadzony na stronie internetowej www.paker.pl
 6. Konto – konto Klienta zarejestrowane w Sklepie Paker.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.06.2022 r. i trwa do 31.08.2022 r., do godziny 23:59.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu oraz do przedłużenia czasu jego trwania.
 3. Zakończenie lub przedłużenie okresu trwania nie może naruszać praw Uczestników Konkursu nabytych przed dokonaniem skrócenia/wydłużenia czasu trwania konkursu.

 

3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby wskazane w pkt 2 niniejszego paragrafu; za wyjątkiem osób wymienionych w pkt 3 niniejszego paragrafu.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych zgłoszoną w formie wiadomości mailowej na adres: kontakt@paker.pl. Zgoda powinna zawierać również oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej. Zgoda taka powinna zostać przedstawiona przez Uczestnika na każde wezwanie Organizatora. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
 1. pracownicy lub członkowie serwisu należącego do Organizatora,
 2. osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
 3. osoby najbliższe wobec osób wskazanych pod lit. a i b powyżej, to jest ich małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osób przysposobionych, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny, bezpłatny i wymaga zaakceptowania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu i  ich przestrzegania.
 2. Przystępując do konkursu Uczestnik zgłasza swój udział w Konkursie oznaczając pracę konkursową oznaczeniami w publikowanym poście: #pakerpl oraz #konkurs50Thermarest, przez co Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak którejkolwiek ze zgód wymienionych powyżej uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Zgoda na udział w konkursie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych mogą być cofnięte w każdym czasie. Wszystkie informacje jak i regulamin znajdują się na thermarest.pl/konkurs-50-lat-thermarest
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik:
  1. umieszcza zdjęcie/ film przedstawiające uprawianie sportu na świeżym powietrzu (outdoor) na swoim Instagramie 
  2. oznacza post hasztagiem #pakerpl oraz #konkurs50Thermarest, 
  3. uzyskuje jak największą liczbę komentarzy i reakcji. 
  4. Może uzyskać dodatkowe punkty za nawiązanie do marki Therm-a-rest obchodzącej w tym roku swoje 50-te urodziny (może to być np. nawiązanie do 50’lecia tej marki, może być ciekawe zastosowanie produktów Therm-a-rest, może być po prostu ładny /kreatywny materiał filmowy lub zdjęciowy, gdzie pojawi się Therm-a-rest (jako logo/ produkt/ a nawet tylko napis… lub zostanie wspomniany w wypowiedzi/ będzie głównym bohaterem filmu etc. – pomysłów jest nieskończenie dużo, zachęcamy do kreatywności 😊).
 4. Posty o największej liczbie zaangażowania (najwięcej lajków i komentarzy) oraz najciekawsze, najbardziej kreatywne, najbardziej rzetelne i merytoryczne, najładniejsze, najbardziej estetyczne zostaną nagrodzone przez komisję konkursową (jury).
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 
 6. Jeden Uczestnik może przystąpić do konkursu wielokrotnie, przy czym w ramach konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę przewidzianą w niniejszym regulaminie.
 7. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Materiały zawierające wulgaryzmy, czy sformułowania powszechnie uznane za obraźliwe i naruszające czyjąś godność – nie będą brane pod uwagę w ramach niniejszego Konkursu.

4. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do poszanowania dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Uczestnik nadto oświadcza, że jest uprawniony do wykorzystywania wizerunków osób i rzeczy przedstawionych na zdjęciu. Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych innych osób lub podmiotów związaną z zamieszczeniem zdjęcia/filmu w Konkursie.
 2. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi oraz zawarcia umowy w przedmiocie przeniesienia majątkowych praw autorskich, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy konkursowej Uczestnika na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką utworu stanowiącego przedmiot konkursu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich kanałach dystrybucji,
  3. użyczenie, dzierżawa lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu;
  4. wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera;
  5. rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (na stronie internetowej www.paker.pl oraz na portalach społecznościowych typu Facebook, Youtube, Twitter, Instagram) w taki sposób aby dostęp do utworu przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie,
  6. publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej,
  7. używanie w publicznych prezentacjach, publikacjach prasowych, audycjach telewizyjnych, nagraniach audiowizualnych, w szczególności w ramach reklam, promocji działalności Organizatora

w celach związanych z organizacją i promocją Konkursu oraz Organizatora, a także wykorzystania utworu w celach marketingowych Organizatora po zakończeniu konkursu.

 1. W przedmiocie przeniesienia własności do Utworu, po ogłoszeniu wyników konkursu (przed wydaniem nagród) nastąpi zawarcie Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Zawarcie Umowy nastąpi w sposób opisany w § 6 pkt 3 i jest warunkiem niezbędnym do wydania nagrody. 

5. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. Spośród zgłoszonych przez Uczestników (poprzez oznaczenie #pakerpl i #konkurs50Thermarest) filmów i zdjęć (zamieszczonych na Instagramie uczestników konkursu), 2-osobowe jury powołane przez Organizatora wybierze te najciekawsze, najbardziej kreatywne, najbardziej rzetelne i merytoryczne, najładniejsze, najbardziej estetyczne oraz z największą liczbą reakcji i komentarzy – przy czym wybór nastąpi wedle uznania jury – punktacja jury (dodatkowe punkty można zdobyć za nawiązanie do marki Therm-a-rest).
 2. Zwycięzców Konkursu typuje się wyłącznie spośród osób, które spełniły warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Po zakończeniu konkursu zostaną wybrani trzej zwycięzcy.
 4. Wyniki Konkursu będą ogłaszane po zakończeniu konkursu na fanpage’u na portalu Facebook Organizatora oraz na koncie na Instagramie.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną wysłaną za pośrednictwem portalu Instagram w terminie do 10 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

6. NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagrody w konkursie są następujące:

I nagroda: namiot dwuosobowy Elixir 2 (szary) plus materac Prolite

II nagroda: dwie sztuki materaców Prolite Apex 

III nagroda: materac Topo Luxe

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 2. Wydanie nagród następuje po zawarciu umowy w przedmiocie przeniesienia majątkowych praw autorskich do nagrodzonych prac konkursowych między Zwycięzcą a Organizatorem (warunek niezbędny). Zgodnie z art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawarcie umowy następuje na piśmie. Umowa stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Umowa jest drukowana przez Zwycięzcę, podpisywana i przesyłana do Organizatora, celem uzyskania podpisu pod treścią Umowy od Organizatora. 
 3. Organizator podejmie dwukrotną próbę kontaktu z Uczestnikiem celem uzupełnienia wymaganych danych do zawarcia umowy, o której mowa w pkt 3 oraz wysłania nagrody (m.in. adres korespondencyjny) w terminie do 10 dni roboczych od poinformowania o zwycięstwie na fanpage’u Organizatora na portalu Facebook/ Instagram. 
 4. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora albo za pośrednictwem pocztowej przesyłki poleconej lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
 5. W razie wybrania pocztowej przesyłki poleconej nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez laureata Konkursu w ciągu 14 dni roboczych od daty przesłania danych adresowych.
 6. W razie wybrania opcji przesłania przez Organizatora Nagrody drogą pocztową lub przesyłką kurierską, Organizator prześle nagrodę przesyłką poleconą albo przesyłką kurierską na własny koszt wyłącznie w obrębie granic Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych Regulaminem, bądź nie odpowie w ciągu 5 dni na wiadomość prywatną wysłaną za pośrednictwem portalu Facebook przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygaśnie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem wygranej, wynikające z podania przez Uczestnika Konkursu błędnych bądź niezgodnych ze stanem faktycznym danych.
 9. Organizator pokryje w imieniu laureatów Konkursu zobowiązania podatkowe powstałe z tytułu zdobycia nagrody rzeczowej w Konkursie i odprowadzi należny podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę Organizatora.

7. REKLAMACJE

 1. Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli Konkurs realizowany jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać pisemnie wraz z uzasadnieniem oraz określeniem roszczeń na adres e-mail: kontakt@paker.pl.
 3. Wszelkie reklamacje będzie rozpatrywał Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, za pośrednictwem którego została wysłana reklamacja.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Zgoda może być w każdej chwili wycofana przez Uczestnika, co w konsekwencji spowoduje brak możliwości jego dalszego udziału w konkursie.
 2. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany i usuwania. Szczegóły w zakresie przetwarzania danych osobowych zamieszczono w Załączniku nr 1 – Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla Klientów oraz uczestników programów lojalnościowych, programów partnerskich lub konkursów.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw Uczestników konkursu nabytych przed ich wprowadzeniem.
 2. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować niezwłocznie na swojej Stronie Internetowej: thermarest.pl/konkurs-50-lat-thermarest
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2022 r.

 

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla uczestników konkursu

 1. 1. „PAKER” Sp. z o.o.z siedzibą pod adresem: ul. Płocka 17 lok.8, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000189867, NIP: 1180009930, REGON: 006937618, jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) uczestników konkursów organizowanych przez Administratora, zwanych dalej łącznie Uczestnikami.
 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Administratora w celu:
 1. realizacji umów i świadczenia usług łączących Administratora z Uczestnikami,
 2. realizacji konkursów organizowanych przez Administratora.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 2 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 5 lit. b poniżej (tj. w szczególności przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań sądowych, administracyjnych, podatkowych).
 2. Źródłem przetwarzanych danych osobowych przez Administratora są Uczestnicy konkursu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest:
 1.  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, 
 2.  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
 3.  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.
 1. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO.
 2. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub właściwej podstawy prawnej.
 3. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. Administrator powierza dane osobowe Uczestników, w szczególności: firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych; firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu doręczania korespondencji; firmom świadczącym na rzecz Administratora inne usługi, które są niezbędne do jego bieżącej działalności.
 4. Dane osobowe Uczestników nie podlegają profilowaniu.
 5. Zgodnie z przepisami RODO, Uczestnicy mają prawo do:
 1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych oraz dostępu do swoich danych osobowych,
 2. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
 7. w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 5 lit. d powyżej –do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. niepodlegania profilowaniu,
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

 1. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Konrad Cioczek. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: iod@paker.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Płocka 17 lok.8, 01-231 Warszawa.
 2. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są – jeżeli ma to zastosowanie – osoby, których dane dotyczą, oraz PUODO.

Załącznik nr 2

Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie 

organizowanym przez „Paker” sp. z o.o. pod nazwą 50 lat Therm-a-rest

OŚWIADCZENIE

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie organizowanym przez „Paker” sp. z o.o. pod nazwą 50 lat Therm-a-rest

Ja, niżej podpisany/a, …………………………….. rodzic/opiekun:

 1. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………….. w  Konkursie 50 lat Therm-a-rest;
 2. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka jako uczestnika Konkursu (imienia, nazwiska, adres e-mail) oraz na przetwarzanie moich danych osobowych – tj. rodzica, opiekuna prawnego (imienia i nazwiska oraz adresu e-mail) przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z organizacji Konkursu: 
  1. udziału mojego dziecka w Konkursie;
  2. kontaktu ze mną jako rodzicem lub opiekunem prawnym w związku z udziałem mojego dziecka w Konkursie, w tym składania reklamacji lub zapytań związanych z Konkursem;
  3. publikacji danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej www.paker.pl oraz podstronach; profilach Organizatora prowadzonych na portalu społecznościowym Instagram, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, a także w innych formach utrwaleń przewidzianych w Regulaminie.
 3. Jednocześnie  oświadczam,  że  zostałem  poinformowana/y,  że  mam  prawo  w  dowolnym momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.
 4. wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych i reklamowych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, a także w materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora po zakończeniu konkursu – na stronie internetowej Organizatora Konkursu, na profilach portali społecznościowych prowadzonych przez Organizatora oraz w innych formach utrwaleń, w tym na stronie www.paker.pl oraz podstronach;
 5. oświadczam, iż nie będę formułował żadnych roszczeń (finansowych, ani prawnych) w związku z wykorzystywaniem przez Organizatora Konkursu reprodukcji pracy mojego dziecka przesłanej na Konkurs;
 6. oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu ………………………. i akceptuję jego warunki;
 
 

Załącznik nr 3

Wzór umowy w sprawie przeniesienia majątkowych praw autorskich

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

zawarta w ……… dnia ………………. 2022 r. między

…………………………………………………………….., zamieszkałym przy ul. …………., …-… …………………., PESEL: …………………………. 

zwanym dalej Twórcą

a

„Paker” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Płocka 17 lok. 8, 01-231 Warszawa, NIP 118-00-09-930, REGON: 006937618, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000189867, 

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Skrockiego,

zwanym dalej Nabywcą

 • 1. Oświadczenia Twórcy
 1. Twórca oświadcza, że jest autorem (twórcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) utworu w postaci zdjęcia / nagrania audiowizualnego opublikowanego na portalu społecznościowy Instagram, na profilu …, w dniu … o godzinie … i przysługuje mu pełnia praw autorskich majątkowych, osobistych oraz pokrewnych, zwanej dalej również jako Utwór. 
 2. Twórca oświadcza, że Utwór został przez niego wykonany osobiście, nie stanowi opracowania cudzego dzieła i przysługują mu pełne prawa majątkowe do niego. 
 3. Twórca oświadcza, że może rozporządzać prawami autorskimi do niego w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej umowy. 
 4. Twórca oświadcza, że nie istnieją żadne okoliczności ograniczające jego prawo do zawarcia niniejszej Umowy na warunkach w niej określonych. 
 5. Twórca oświadcza, że Utwór nie narusza żadnych praw osób i podmiotów trzecich. 
 • 2. Przejście praw autorskich oraz określenie pól eksploatacji Utworu
 1. Twórca przenosi na Nabywcę autorskie prawa majątkowe do Utworu oraz wszelkich opracowań przygotowanych przez Twórcę w związku z tworzeniem Utworu (dalej określane jako Dokumentacja) z chwilą zawarcia niniejszej Umowy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 
 1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką utworu stanowiącego przedmiot konkursu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich kanałach dystrybucji,
 3. użyczenie, dzierżawa lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu;
 4. wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera;
 5. rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (na stronie internetowej www.paker.pl oraz na portalach społecznościowych typu Facebook, Youtube, Twitter, Instagram) w taki sposób aby dostęp do utworu przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie,
 6. publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej,
 7. używanie w publicznych prezentacjach, publikacjach prasowych, audycjach telewizyjnych, nagraniach audiowizualnych, w szczególności w ramach reklam, promocji działalności Organizatora
 1. W wyniku przeniesienia praw zgodnie z ust. 1, Nabywca nabywa wyłączne prawa do korzystania z Utworów w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na wszystkich wymienionych polach eksploatacji, a także wyłączne prawa do rozporządzania i innych form udostępniania Utworu na rzecz osób i podmiotów trzecich.
 2. Twórca wyraża zgodę na dokonywanie przez Nabywcę lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji Utworów. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do opracowań Utworów dokonanych przez Nabywcę, przysługiwać będą Nabywcy. Twórca wyraża zgodę na korzystanie z opracowań i rozporządzanie prawami do opracowań przez Nabywcę.
 3. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Utworów o pola niewymienione w niniejszej Umowie, strony w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych na niewymienione w niniejszej umowie pola eksploatacji.
 4. Nabywcy przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji Utworów na niewymienionych w niniejszej Umowie polach eksploatacji.
 5. Twórca udziela zgody na wykonywanie praw zależnych do dostarczonych Utworów.
 6. Twórca zobowiązuje się do:
 1. a) przekazania Nabywcy egzemplarzy oryginałów Utworów poprzez umieszczenie ich na serwerze wskazanym przez Nabywcę/ wysłania Utworów pocztą elektroniczną (w wysokiej rozdzielczości/jakości)/przekazania na nośniku.  
 2. b) bezzwłocznego pisemnego poinformowania Nabywcy o wszelkich roszczeniach osób lub podmiotów trzecich dotyczących Utworów.
 1. Nośniki, na których Utwory zostaną przekazane, będą wolne od wad materiałowych.
 2. Przekazanie przez Twórcę na rzecz Nabywcy Utworów nastąpi w terminie określonym przez Strony w formie wymiany korespondencji mailowej, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
 • 3. Prawa zależne i publikowanie Utworu
 1. Twórca przenosi na Nabywcę prawa do ingerowania w strukturę Utworu, a także do dokonywania modyfikacji i utworów zależnych.
 2. Jedynie po stronie Nabywcy leży prawo do publikowania utworu. Nabywca ma prawo dokonywania publikacji we własnym zakresie, w szczególności na potrzeby akcji promocyjnych i do własnego użytku.  
 • 4. Wynagrodzenie

Nabycie autorskich praw majątkowych do Utworu następuje nieodpłatnie. 

 • 5. Obowiązek zachowania poufności

Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje związane z zawarciem niniejszej Umowy, w tym dane dotyczące Utworu. 

 • 6.Odpowiedzialność Twórcy
 1. Twórca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, których prawa zostały wykorzystane w Utworach i oświadcza, że w przypadku sporów i roszczeń w tym zakresie zwolni Nabywcę z wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności zastępując Nabywcę w postępowaniach sądowych. Zwolnienie Nabywcy od odpowiedzialności nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy prawa osób trzecich zostaną naruszone, pomimo przestrzegania przez Nabywcę postanowień niniejszej umowy.
 2. Twórca ponosi także odpowiedzialność za ewentualne administracyjne kary pieniężne wynikające z naruszenia praw, o których mowa w pkt.1, na zasadach przewidzianych we właściwych przepisach prawa, o ile obowiązek ich zapłaty powstał z całkowitej lub częściowej winy Twórcy.
 • 7. Przepisy końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  
 2. Wszelkie zmiany treści umowy i jej uzupełniania powinny być wprowadzone w formie pisemnej, jako aneks do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności tych zapisów. 
 3. W przypadku sporów wynikających z treści niniejszej umowy, właściwy będzie sąd siedziby Nabywcy. 
 4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

        …………………………………                                                …………………………….. 

                       Nabywca                                                                                 Twórca